Samfunnsansvar

Modino AS har som målsetting å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi erkjenner den langsiktige betydningen av etterrettelig forretningsførsel fordi det skaper tillit hos ansatte, kunder, eiere og andre interessepartnere. Med våre løsninger, produkter og tjenester ønsker vi å bidra til kontinuerlig forbedring av en bærekraftig og økonomisk utvikling, miljøansvar og sosial rettferdighet.

I alt vi gjør, respekterer vi menneskerettighetene, helse, miljø og sikkerhet. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. For å sikre at vi oppfyller vårt samfunnsansvar på best mulig måte er alle våre ansatte pålagt å følge Modino Code of Conduct.

Vår tilnærming til samfunnsansvar baserer seg på at virksomheten skal drives med respekt for mennesker, miljø og samfunnet ellers. For å sikre at dette ivaretas best mulig i alle deler av selskapet, legger vi vekt på å utvikle en sterk bedriftskultur, dyktige ledere og gode styringsrutiner. Årlig igangsettes det konkrete og målbare tiltak for å innfri målsetninger knyttet til forbedring i selskapets miljøpåvirkning, de ansattes arbeidsforhold og kundenes tilfredshet.

Alle ansatte skal signere for at de har lest og forstått de etiske retningslinjene. Våre leverandører signerer i tillegg for at de forplikter seg til å fremme implementeringen av retningslinjene for egne ansatte, egne leverandører og partnere.

Miljø

Vi arbeider systematisk med miljøtiltak som energieffektivisering, avfallshåndtering, elektronisk samhandling, reisereduksjon og sunn innkjøpspolitikk.
Energieffektivisering gjennom teknologiutvikling er et viktig bidrag for å bli et grønnere selskap og gir positiv effekt for hele samfunnet. Vi arbeider derfor kontinuerlig for at våre løsninger skal gi redusert miljøpåvirkning.

Etikk

Modino har forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct) som alle ansatte plikter å følge. Disse vektlegger hvordan hver og en skal forholde seg til kunder og samarbeidspartnere. De legger også føringer for hvordan man skal medvirke til et godt og inkluderende arbeidsfellesskap, sikre mangfold, og bidra til en god miljøstandard.
De forretningsetiske retningslinjene gjelder både for styremedlemmer, ledere, medarbeidere, innleide konsulenter og andre som opptrer på vegne av Modino. De gjelder også for konsernets datterselskaper. Medarbeidere i hel- eller deleide selskaper plikter å sette seg inn i og overholde retningslinjene.

Menneskerettigheter

Modino er ett nordisk konsern med fotavtrykk i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Modino har søkelys på forebyggende arbeid for å sikre at hele verdikjeden sikrer sine ansattes menneskerettigheter. Ingen skal på noen måte forårsake eller medvirke til brudd eller omgåelse av menneskerettighetene. Vi legger spesielt vekt på å sikre overholdelse av medarbeideres grunnleggende rettigheter.
For å redusere risiko som er identifiseres i vår leverandørkjede, stilles strenge krav til våre leverandører, Principles of Vendor Conduct. Det forventes at de lever opp til samme standard som oss på alle områder knyttet til samfunnsansvar, inkludert forhold rundt diskriminering, barnearbeid og tvangsarbeid.

Antikorrupsjon

Vi har en restriktiv holdning til det å ta imot gaver, ytelser eller aktiviteter fra samarbeidspartnere. Dette for å være trygg på at vi ikke kommer i en situasjon som kan oppfattes som, eller er korrupsjon. Det er fastsatt en særskilt veiledning for hvordan hver enkelt skal forholde seg til denne type forhold. De ansatte har plikt til å sette seg inn i denne veiledningen og å etterleve den i praksis

Menneskene

Modino har mange ansatte. For å levere våre produkter og tjenester til våre kunder og samarbeidspartnere er vi opptatt av å ha fornøyde ansatte som opererer med klare etiske retningslinjer.

Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser. Sentrale temaer her er arbeidsmiljø, ansattes motivasjon, engasjement, ledelse og etterlevelse av selskapets verdier. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsene resulterer i konkrete forbedringstiltak.

Likestilling

Modino i Norge har 41 kvinnelige medarbeidere hvorav 2 i ledergruppen. Kvinnelige medarbeidere utgjør 42 % av arbeidsstokken.

Varslingsted

Som en del av Modino sin innsats for å fremme etisk oppførsel og lovlig etterlevelse, forventes Modino å rapportere eventuelle faktiske eller mistenkte brudd på Modino sin Code of Conduct og våre etiske verdier. For å legge til rette for dette, tilbyr Modino en rekke måter å rapportere faktiske eller mulige mislighold anonymt eller identifiserbar som når direkte til CEO, CFO eller HR-direktør.

Det er viktig å nevne at Modino strengt forbyr enhver gjengjeldelse mot enhver ansatt som varsler i god tro for å rapportere en bekymring.

Vil du få med deg siste nytt fra oss?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!