Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Les mer her: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Hva gjør Modino med å innordne seg?

 • Det er forankret i styre og ledelse at Modino skal overholde pliktene etter Åpenhetsloven.
 • Utarbeide retningslinjer og vår bedriftskultur
  Oppdatere eksisterende retningslinjer i tråd med åpenhetslovens krav
  Kommuniseres internt så det blir en del av bedriftskulturen.
 • Etablere ett system for håndtering av informasjonsplikten
 • Kartlegge leverandørkjeder og våre forretningsforbindelser.
 • Gjennomføre risikoanalyse og aktsomhetsvurderinger

Modino skal i løpet av 2022 igangsette arbeid med aktsomhetsvurderinger, og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med åpenhetslovens krav. Dette omfatter også retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser. Innen 30.juni 2023 skal vi offentliggjøre vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

Spørsmål til Modino om Åpenhetsloven besvares ved å sende e-post til: apenhetsloven@modino.no

I vårt arbeid med å kartlegge våre leverandører benytter vi Factlines’ programvare. Våre leverandører skal avgi en egenrapportering. Egenrapporteringen er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og er i tråd med prosessen for aktsomhetsvurderinger som kreves i åpenhetsloven.

Modino redegjørelse for 2022

 1. Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Modino AS («Modino») med tilhørende datterselskaper er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

Åpenhetsloven § 4 pålegger Modino å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se § 4 bokstav a-f. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.

Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene Modino har utført i perioden fra 1. juli 2022 til 31. desember 2022. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i nøkkelfunnene fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak Modino har iverksatt. Perioden tilsvarer Modino sitt siste regnskapsår siden ikrafttredelsen av Åpenhetsloven.

 • Oversikt over organisering, ansvarsområder og retningslinjer for oppfølgning av Åpenhetsloven
 • Organisering av virksomheten til Modino

Modino bedriver logistikktjenester innen internett og telekommunikasjon, og er markedsleder innen distribusjon av mobiltelefoner og tilbehør i Norden. I tillegg til distribusjon tilbyr vi kjøp og salg av brukte telefoner, nettbutikkløsninger tilpasset telekombransjen, samt et rikt utvalg av andre servicetjenester.

Våre ansatte er fordelt på hovedkontoret på Skedsmokorset, kundesenteret i Trøndelag og kontorene i Stockholm, København, Helsinki og Litauen. Virksomheten til Modino er organisert på følgende måte:

 1. Ansvarsområder og fordeling av oppgaver

Modino har i styrevedtak datert 15.06.2022 vedtatt at selskapet skal følge Åpenhetslovens krav og plikter, herunder at virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens retningslinjer, samt at virksomheten skal overholde informasjonsplikten.

Aktsomhetsvurderingene er utført i henhold til veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv utarbeidet av OECD.

Selv om hovedansvaret ligger til styret og daglig ledelse, er flere avdelinger involvert i arbeidet, da det er viktig for oss å forankre dette i alle ledd i organisasjonen. Avdelingene Produkt og innkjøp, HR, og Marked har alle viktige roller for å sikre etterlevelse av regelverket.

 1. Rutiner for håndtering av faktiske og mulige konsekvenser som avdekkes gjennom aktsomhetsvurderingen

Modino har implementert og vil følge OECD sin veileder for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, herunder punkt 2.3 og punkt 2.4 om iverksettelse og oppfølging av tiltak etter funn av faktiske eller mulige konsekvenser i Modino sin virksomhet.

Alle nye leverandører til Modino må signere ut en bekreftelse på at de må innordne seg Modinos etiske retningslinjer og gjennomføre egenrapportering.

Vi har også utarbeidet en rutine for håndtering av informasjonsplikten. Har du ytterligere spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, eller sitter på informasjon om kritikkverdige forhold tilknyttet vår virksomhet eller våre leverandører, ber vi deg ta kontakt med oss pr epost til apenhetsloven@modino.no.

 • Resultater fra aktsomhetsvurderinger utført i 2022
 • Kartlegging av leverandørkjede

På bakgrunn av ordrehistorikk utgjorde 320 selskaper utgangspunkt for aktsomhetsvurdering av vår leverandørkjede. Etter at det totale antallet av leverandører var kartlagt, ble det foretatt en overordnet risikovurdering av virksomhetene basert på bransje, geografisk tilhørighet og det ble sett hen til vårt ordrevolum hos leverandøren. På bakgrunn av risikokartleggingen ble det besluttet videre undersøkelser for et utvalg på 10 virksomheter. Som en del av de videre undersøkelsene ble det utarbeidet spørreskjemaer til disse virksomhetene, som vi har fulgt opp siden.

I vår arbeid med kartlegging av leverandørkjede og risiko, har vi benyttet en leverandør som heter Factlines. Formålet med dette er på en forsvarlig og effektiv måte bidra til at Modino får god oversikt over egen leverandørkjede og virksomhetenes bærekraftsarbeid. Videre hjelper det oss i arbeidet med å prioritere oppfølging og dialog med leverandører, og det gir oss bedre grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak. Se bekreftelse fra Factlines om at Modino aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede her: https://verified.factlines.com/no/982169100

For de av våre leverandører som er omfattet av åpenhetsloven, eller allerede følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, består våre aktsomhetsvurderinger også av å gjennomgå leverandørenes redegjørelser og vurdere disse.

 • Identifiserte risikoer

Risikovurdering av egen virksomhet
I Modino har vi alltid hatt høyt fokus på våre ansattes arbeidsforhold, rettigheter og trivsel. I forbindelse med dette har vi gode HMS-rutiner og opplæring i disse, vi har varslingsrutiner, og vi utfører årlig medarbeiderundersøkelse, samt HMS- og vernerunder for kontroll. Det er i rapporteringsperioden ikke avdekket noen form for brudd på åpenhetsloven, arbeidsmiljøloven eller likestillings- og diskrimineringsloven.

Risikovurdering av leverandørkjede
Modino har under kartleggingen av leverandørkjeden ikke identifisert konkrete risikofaktorer som krever tiltak. Arbeidet er imidlertid en kontinuerlig prosess, og Modino vil i tiden fremover legge vekt på gjennomføring av undersøkelser mot leverandører av varer og produkter som er forbundet med høy risiko, og spesielt der det forekommer produksjon i områder med kjent risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

 • Tilgjengelige tiltak


Hvilke tiltak som er egnede for å motvirke faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, må avgjøres konkret i lys av den identifiserte negative konsekvensen, om risikoen ligger hos leverandør eller lenger ned i leverandørkjeden, og hvilke tiltak som må antas å kunne ha en virkning.

Selv om Modino foreløpig ikke har avdekket negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser, gjør vi kontinuerlig vurderinger av tiltak, slik som handlingsplaner, revisjoner, internkontroller, nye og skjerpede avtaleforpliktelser, samt kontraktsbruddsanksjoner om dette er aktuelt.

Vil du få med deg siste nytt fra oss?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!